Dysgwch fwy am ddehongliad Ibn Sirin o weld y fodryb mewn breuddwyd

Myrna Shewil
2022-07-04T16:35:24+02:00
Dehongli breuddwydion
Myrna ShewilWedi'i wirio gan: Omnia MagdyMedi 4, 2019Diweddariad diwethaf: 9 mis yn ôl

 

Gweld y fodryb mewn breuddwyd - safle Eifftaidd
Dysgwch y dehongliad o weld y fodryb mewn breuddwyd

Mae modryb mewn breuddwyd nid yn unig yn cario ystyr modryb, ond hefyd yn golygu gwraig fel merched eraill, ond mahram yw hi. I ddyn neu fachgen sengl, y mae ei gweld mewn breuddwyd yn dystiolaeth o rybudd gan Dduw ( swt) i beidio syrthio i bechodau a chamgymeriadau a chyflawni pechodau, ffieidd-dra a phechodau mawr.

Dehongliad o weld y fodryb mewn breuddwyd

 • Mae gweld modryb famol mewn breuddwyd merch yn dystiolaeth o gryfder a chynhaliaeth, fel gweld mam yn golygu llawenydd, hapusrwydd, a bywoliaeth helaeth a thoreithiog, ac mae bendith yn dod i'r lle gyda'i phresenoldeb ynddi.
 • Pan fydd gwraig briod yn gweld ei modryb ar ochr ei mam mewn breuddwyd, mae'r weledigaeth hon yn dystiolaeth o hirhoedledd y gweledydd, ac y bydd yn rhoi genedigaeth i ferch hardd a fydd yn ei gwneud hi'n hapus mewn bywyd, ac y bydd yn cael llawer o doreithiog. bywoliaeth yn fuan iawn.
 • Ac os bydd dyn yn gweld mewn breuddwyd bod ei fodryb yn crio, yna mae hon yn weledigaeth wael ac yn dystiolaeth o amodau gwael, ac y bydd y gweledydd yn wynebu llawer o broblemau ac argyfyngau yn ei fywyd nesaf.
 • Pan fydd bachgen sengl yn gweld y fodryb yn mynd i mewn i'w gartref mewn breuddwyd, mae hyn yn dystiolaeth o wraig dda y gweledydd, ac os yw un o'r gweledyddion yn ddi-haint ac yn gweld bod ei fodryb yn feichiog, yna mae'r weledigaeth hon yn dangos bod ganddo blant ar ôl cyfnod hir. absenoldeb, a'i fod wedi gwella o anffrwythlondeb. 

Dehongliad o freuddwyd am weld modryb Ibn Sirin

 • Dywed Ibn Sirin pan fydd merch sengl yn gweld modryb ei mam mewn breuddwyd, ac yn gwenu arni gyda llawenydd, mae’r weledigaeth hon yn ganmoladwy, ac yn dystiolaeth o briodas dda y ferch sengl.
 • Ac os bydd y fodryb yn rhoi dillad neu aur i ferch sengl mewn breuddwyd, yna mae'r weledigaeth hon yn dangos y bydd y ferch sengl yn priodi mab ei modryb, ac y bydd ganddi fywoliaeth helaeth, llawenydd mawr a hapusrwydd parhaol.
 • A phan mae'r ferch sengl yn gweld bod ei modryb yn rhoi esgidiau neu arian iddi, mae'r weledigaeth hon yn dystiolaeth bod gan y ferch ddigonedd o lwc yn y byd, ac y bydd yn cael llwyddiant mawr mewn swydd newydd, ac y bydd yn cael llawer o arian, a gall y ferch gael ei bendithio â theithio; Oherwydd bod esgidiau'n golygu symud o un lle i'r llall.

Dehongliad o ffrae breuddwyd gyda'r fodryb

 • Pan ddehonglodd y cyfieithwyr freuddwyd y gweledydd ei fod yn ffraeo â'i berthnasau, gan gynnwys y fodryb neu'r fodryb, pwysleisiwyd nad yw gweledigaethau o'r fath byth yn cael eu dehongli â daioni, oherwydd eu bod yn golygu dyfodiad newyddion truenus neu newyddion torcalonnus, ac efallai mai'r farwolaeth yw'r newyddion hynny. am un annwyl, diswyddiad o'i waith, methiant Mewn prawf, neu'r breuddwydiwr ddim yn cael ei dderbyn i swydd, mae'r holl newyddion hyn yn boenus ac nid yw'n ddymunol i'r breuddwydiwr ei glywed tra'n effro oherwydd bydd yn cael ei gyhuddo o llawer iawn o egni negyddol a fydd yn ei ddwyn o'i hapusrwydd.

Dehongliad o freuddwyd am farwolaeth modryb

 • Pan fydd merch sengl yn gweld marwolaeth modryb mewn breuddwyd, mae'n arwydd o'i hanffawd mewn bywyd, ac efallai y bydd ganddi briodas anodd a pheidio â dod o hyd i ŵr addas iddi, sy'n weledigaeth wael.
 • Weithiau mae marwolaeth modryb mewn breuddwyd yn dangos pa mor gaeth yw merch sengl i’w modryb, a’i bod yn ei charu’n fawr ac yn ofni ei cholli a wynebu bywyd hebddi.
 • Pan fo modryb mewn breuddwyd wedi marw mewn gwirionedd, a’r ferch yn gweld ei modryb mewn breuddwyd wedi marw ac yn gwisgo dillad gwyn eira a hithau’n gwenu, yna mae’r weledigaeth hon yn dangos ei bod yn un o’r gweithredoedd da a’i bod yn teimlo’n hapus. yn ei bedd, a'i bod yn gweld ei lie yn y nef ac eisiau tawelwch meddwl i'r prysur gan ddweyd wrthynt ei bod yn hapus a hapus.
 • Weithiau mae gweld modryb famol farw mewn breuddwyd yn dystiolaeth o’i dioddefaint yn y bedd, a bod angen iddi weddïo am i Dduw faddau ei phechodau.

Modryb mewn breuddwyd i ferched sengl

 • Pe bai'r fenyw sengl yn breuddwydio bod ei modryb wedi rhoi modrwy a oedd yn edrych yn brydferth iddi, yna mae'r weledigaeth hon yn datgelu bwriad y fodryb hon ar ran y breuddwydiwr, gan ei bod am ei gwneud yn wraig i'w mab, ac mae hi'n cynllunio'n iawn ar hyn o bryd. am y mater hwn er sicrhau cymmeradwyaeth y gweledydd.
 • Pe bai'r fenyw sengl yn cusanu ei modryb yn ei breuddwyd, yna mae'r weledigaeth hon yn arwydd nad oedd ei phriodas yn draddodiadol, ond yn hytrach byddai'n ymwneud â chariad.
 • Efallai y daw'r freuddwyd i ragfynegi rhywbeth neu rybuddio am rywbeth, ond mae breuddwyd menyw sengl y mae ei modryb yn rhoi bocs iddi yn cynnwys anrheg seicolegol yn arwydd y bydd yn dod o hyd i rywun yn fuan a fydd yn rhoi anrheg o'r un gwerth a'r anrheg a welodd yn y freuddwyd.
 • Pe bai'r fenyw sengl yn gweld bod ei modryb yn sgrechian arni ac yn ddig iawn gyda hi ac yn dweud geiriau niweidiol wrthi, yna mae hyn yn dynodi digwyddiad annifyr a fydd yn cynhyrfu'r breuddwydiwr yn fuan, gan wybod y gallai'r digwyddiad hwn fod o fewn cwmpas y proffesiwn. , teulu, prifysgol neu ysgol, ac efallai gyda ffrindiau a chydnabod.

Gweld y fodryb mewn breuddwyd i fenyw feichiog

 • Pan fydd gwraig feichiog yn gweld ei modryb mewn breuddwyd, mae'r weledigaeth hon yn dynodi daioni a bendith, ac efallai marwolaeth y fam.Felly, bydd y fodryb yn dod i helpu ei nith, ac mae'n bosibl i'r fenyw feichiog gyhoeddi rhyw. y ffetws.  
 • Ac os yw modryb mewn breuddwyd yn rhoi arian i fenyw feichiog, mae'r weledigaeth hon yn dystiolaeth ei bod yn rhoi genedigaeth i ferch, ac os oedd yr anrheg yn aur, yn dystiolaeth ei bod yn rhoi genedigaeth i fachgen.

Gweld y fodryb mewn breuddwyd i ddyn

 • Mae llawer o ystyron i'r fodryb ym mreuddwyd dyn.Cyn dehongli'r freuddwyd, rhaid inni wybod perthynas y breuddwydiwr â'i fodryb, oherwydd os nad yw hi'n dda mewn gwirionedd, yna bydd y dehongliadau'n sicr yn newid o fod yn anfalaen i anhyfryd, ac o'r fan hon rydym yn gwneud mae'n amlwg bod y fodryb sy'n garedig mewn gwirionedd ac yn trin y gweledydd yn dda, gan ei gweld yn Mae'r freuddwyd yn ganmoladwy ar lefel ariannol, galwedigaethol ac iechyd.Os yw'r breuddwydiwr yn teimlo diffyg bywoliaeth ac yn gweld ei fodryb yn gwenu arno ac yn rhoi iddo arian, yna mae hyn yn arwydd o lawer o gyfleoedd a swyddi y bydd yn cymryd yr hyn sy'n addas iddo.
 • Weithiau mae'r fodryb yn ymddangos mewn gwedd hyll yn y weledigaeth, gan fod hyn yn cael ei ystyried yn arwydd o drallod a thristwch, a phe bai ei dillad yn cael eu rhwygo, yna mae hyn yn golledion trwm i'r breuddwydiwr, ac os oedd hi'n lân ac yn dod ato gyda bwyd ei fod yn caru, yna mae hyn yn gynhaliaeth a llawer o arian.
 • Pe bai dyn yn breuddwydio am ei fodryb a'i chusanu, neu ei bod yn ei gusanu, yna mae hon yn safle mawreddog iddo y bydd yn ei feddiannu'n fuan, ond ar yr amod nad yw'n ffieiddio gan gusan ei fodryb iddo.

Gweld y cefnder mewn breuddwyd

  Fe welwch eich dehongliad breuddwyd mewn eiliadau ar wefan dehongli breuddwyd Aifft gan Google.

 • Mae gweld merch y fodryb mewn breuddwyd yn galw am bedwar arwydd; Arwydd cyntaf: Os gwelodd y breuddwydiwr hi, a'i bod yn denau a'i hymddangosiad yn frawychus, fel pe bai'n sâl, yna mae hyn yn arwydd o hylltra ei lwc a'i ddiffyg arian. Yr ail signal: Os yw merch ewythr mam y breuddwydiwr yn ymddangos yn ei gwsg fel pe bai'n dew, mae ei chorff yn llawn, ei ffigwr yn brydferth, a'i dillad yn lân, yna mae hyn yn arwydd o flwyddyn llawn llwyddiant a bywoliaeth. Y trydydd signal: Os oedd merch y fodryb wedi marw, a'r breuddwydiwr yn ei gweled yn gwisgo dillad gwyrddion, ei hesgidiau yn brydferth, a'i hwyneb yn gwenu, yna y mae hyn yn arwydd o'i mawr werth yn nef Duw, ond os ymddangosai yn y wedd arall, yna mae hyn yn dynodi ei hartaith a'i hangen am rywun i roi elusen iddi gyda'r bwriad o buro ei phechodau. Pedwerydd signal: Gall merch y fodryb ymddangos mewn breuddwyd fel pe bai'n noeth.Yma, mae noethni yn sgandal iddi ac yn ddatgeliad o'i chyfrinachau.Ond os yw hi'n ymddangos tra'i bod yn guddiedig, yna mae hyn yn arwydd o guddio'r breuddwydiwr a'r celu. o ferch ei fodryb yn ei bywyd, arian, ac iechyd.

Dehongliad o weld merch y fodryb mewn breuddwyd gan Ibn Sirin

 • Dywedodd Ibn Sirin, pe bai'r breuddwydiwr yn gweld rhywun o'i berthnasau, yna mae hyn yn arwydd o hapusrwydd a rhyddhad, ond mae'n rhaid bod gan y person hwn ymddygiad da mewn gwirionedd, gan ystyried y ffordd y mae'n siarad yn y freuddwyd a'i ymwneud â'r gweledydd. ac y mae yn ei ddillad lawer o arwyddion a gwahaniaeth mewn dehongliad.
 • Os yw'r breuddwydiwr yn gweld mewn breuddwyd fod ei berthnasau yn bresennol yn ei dŷ, fel ewythr, modryb, ewythr, modryb a'u plant, yna mae hyn yn arwydd o'i haelioni eithafol a'i deyrngarwch mawr i bawb sy'n byw gyda nhw, p'un a ydyn nhw yn ddieithriaid neu'n berthnasau.
 • Weithiau bydd y gweledydd yn gweld breuddwydion eraill; Yn yr ystyr y gall weld gweledigaeth yn ei freuddwyd, mae ei dehongliad yn dibynnu ar y sawl a'i gwelodd yn y freuddwyd.Dywedodd un o'r merched: Gwelais ferch fy modryb yn ei thŷ yn gwisgo ffrog hardd ac roedd hi'n dathlu ei dyweddïad , gan wybod ei bod hi'n sengl mewn gwirionedd.Gyda hi a'i theulu, bydd yn un o'r cyfoethog oherwydd bod y ffrog yn brydferth, ac mae gweld merch y fodryb yn feichiog mewn breuddwyd yn arwydd o ing mawr i'r gweledydd, a byddant yn galaru iddo yn y tymor agos.

Gweld y cefnder mewn breuddwyd i ferched sengl

 • Mae mab y fodryb mewn breuddwyd sengl yn symbol llawn dehongliadau, ac mae pob dehongliad ohonynt yn llawn o arwyddion cywir iawn, ond rydym yn safle Eifftaidd Rydym yn awyddus i ddarparu pryd cyfoethog o ddehongliadau pwysig i bob breuddwydiwr, gwrywaidd a benywaidd, ac yna byddwn yn cyflwyno chwech Dehongliadau o weld y cefnder mewn breuddwyd sengl; Esboniad cyntaf: Pe bai'r fenyw sengl yn gweld bod mab ei modryb mewn breuddwyd yn dwyn un o'r enwau hardd ag ystyron addawol, megis Karim, Muhammad, Abd al-Sattar, ac enwau eraill sydd â dehongliadau derbyniol yn y freuddwyd, yna bydd y weledigaeth hon yn dda. a charedig, ond os gwel hi ei fod yn cael ei alw gan enwau dieithr neu nad oes iddynt ystyr clir, bydd y dehongliad yn ddrwg ac yn arwydd o bryder a thristwch, Yr ail esboniad: Y breuddwydiwr yn gweld yn ei breuddwyd fod mab ei chefnder yn edrych yn flêr ac yn gwisgo siwt wedi'i rhwygo neu fod ei esgidiau'n fudr a llawer o lwch a phlancton arno, yna mae hyn yn arwydd o drallod iddi ac efallai y dehonglir y freuddwyd fel tristwch yn dyfod at fab ei chefnder.Lles gyffredin yn eu plith, ac efallai digwyddiadau hapus a ddaw yn fuan. Y trydydd esboniad: Os yw'r fenyw sengl yn breuddwydio bod ei chefnder yn gweithio fel cigydd, yna mae hyn yn ddrwg ac yn ddrwg iddi, yn enwedig os yw ei ddillad yn llawn gwaed a'i fod yn cario cyllell frawychus yn ei law, ond os yw'n breuddwydio ei fod yn rheolwr yn rhywle neu os oedd ei swydd yn un fawr, a bydded yn weinidog neu yn gennad, yna y mae y weledigaeth hon yn rhagfynegi dyfodiad da i'r gwr ieuanc hwnw, Neu efallai y bydd i'r breuddwydiwr gyflawni rhywbeth mawr yn ei bywyd, ac fe all y weledigaeth awgrymu priodi a Mr. dyn o safle gwych. Pedwerydd esboniad: Os bydd hi'n cymryd rhywbeth defnyddiol oddi wrth fab ei mam-modryb, megis dillad neu fwyd, yna mae'r rhain yn llawer o bethau da a fydd yn cael eu rhannu iddi, ond os bydd yn cymryd rhywbeth niweidiol a diwerth oddi wrtho, yna mae'r rhain yn niwed a pheryglon y bydd hi. achosi. Pumed dehongliadOs yw mab y fodryb yn ymddangos yn y freuddwyd tra ei fod yn dreisgar ac yn dweud geiriau llym ac yn cyflawni gweithredoedd cywilyddus, yna mae hyn yn golygu aflonyddwch a dryswch y bydd y breuddwydiwr yn ei ddioddef yn fuan, a rhyddhad mawr y bydd y ferch yn sylwi arno mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau. i ddod, Chweched Eglurhad: Mae ymddangosiad y cefnder, sy'n driniwr gwallt ac sy'n edrych yn hardd, yn golygu tawelwch mewn bywyd a rhyddhad rhag pryder.Ond pe byddech chi'n ei weld mewn gweledigaeth, a'i wallt o liw rhyfedd neu'n frawychus o hir, a'i wead yn fras , yna mae'r holl symbolau hyn yn dynodi tristwch a tywyllwch i'r breuddwydiwr ac i'r dyn ifanc hwnnw.
 • Ond pe bai'r fenyw sengl yn gweld yn ei breuddwyd fod ei chefnder yn clymu ei briodas â merch arall, a'i bod wedi'i gorthrymu yn y freuddwyd ac yn drist iawn oherwydd ei bod am fod yn wraig iddo yn lle'r ferch honno, yna mae'r weledigaeth hon yn cynnwys manylion pwysig yn y bywyd y gweledydd, a'r cyntaf yw ei bod yn cario yn ei chalon lawer o ddyheadau a dyheadau ac yn ymdrechu Mewn deffro bywyd i'w cyraedd, ond nid oedd yn gallu eu cyflawni, ac mae hyn oherwydd llawer o resymau.Efallai mai'r nodau hyn yw yn gwbl anodd ac yn gofyn am flynyddoedd a llawer o ymdrech i'w cyflawni.Efallai bod y breuddwydiwr yn berson sydd â llawer o uchelgeisiau ac nad yw'n gwneud dim i'w cyrraedd, ac felly bydd yn amhosibl iddi ei gyflawni. Gwiriwch unrhyw beth y dymunwch.

Dehongliad o weld y cefnder mewn breuddwyd gan Ibn Sirin

 • Mae'n hysbys bod Ibn Sirin yn un o'r ysgolheigion a dehonglwyr gorau o freuddwydion a gweledigaethau.Mae'n credu bod merch sengl yn gweld ei chefnder mewn breuddwyd yn dystiolaeth o ddaioni, hapusrwydd a llawenydd.
 • Efallai fod gweledigaeth y ferch sengl o fab ei modryb ar ochr ei mam yn dystiolaeth o briodas, llwyddiant mewn swydd newydd, neu gyrraedd lefelau uchel yn y cyfnod academaidd, ac weithiau dystiolaeth o’r berthynas agos rhwng y gweledydd a mab ei modryb.
 • Fodd bynnag, mae gweledigaeth mab y fodryb mewn breuddwyd yn wahanol i wraig briod, ac os yw mab y fodryb yn ŵr iddi mewn breuddwyd ac mewn gwirionedd, yna mae’n dystiolaeth o fywoliaeth helaeth, cwmni da, a gweithredoedd da.
 • A phan fo mab y fodryb yn ŵr mewn breuddwyd ac mewn gwirionedd nid ef yw ei gŵr, yna mae’r weledigaeth hon yn dystiolaeth o anhwylderau seicolegol y fenyw a’i bod yn dioddef o broblemau ac anffawd yn ei pherthynas briodasol.Mae’n bosibl mai’r weledigaeth yw tystiolaeth o deyrnfradwriaeth a daeth mab y fodryb i'w ddial oddi wrth ei gŵr.

Dehongliad o freuddwyd am briodi gŵr modryb

 • Efallai bod y freuddwyd hon yn cyflawni awydd mewnol y breuddwydiwr, felly os yw'r gweledydd yn sengl, yna mae hyn yn golygu bod ei breuddwyd yn gysylltiedig â'i meddwl isymwybod, a dywedodd un o'r merched imi weld fy mod yn priodi gŵr fy modryb yn y freuddwyd. , felly roedd yr ymateb i'r freuddwyd hon gydag arbenigwr mewn seicoleg ac nid gyda dehonglydd breuddwyd, A dywedodd wrthi fod gan y dyn hwn lawer o nodweddion dynol a moesol sy'n gwneud i ferched edmygu ei bersonoliaeth, a dyna pam y gwelsoch y freuddwyd honno yn eich breuddwyd, ond nid oedd y weledigaeth honno'n golygu dim ym myd y gweledigaethau, oni bai bod y ferch yn gweld ei bod ar fin priodi gŵr ei modryb, ond newidiodd ei olwg ac yn ei le gwelodd ddyn ifanc yr oedd hi'n ei adnabod mewn gwirionedd, y weledigaeth hon yn dynodi dau arwydd. Yr arwydd cyntaf: Bod gan y llanc a welodd lawer o nodweddion gŵr ei modryb, Ail arwydd: Bydd hi'n priodi'r dyn ifanc hwn ac yn byw gydag ef mewn llawenydd mawr oherwydd ei foesau uchel a'i galon garedig.

Dehongliad o weld gŵr y fodryb mewn breuddwyd i ferched sengl

 • Pe bai'r fenyw sengl yn breuddwydio bod gŵr ei modryb wedi marw a marw, yna nid oedd y freuddwyd hon yn cynnwys unrhyw ddehongliadau penodol i'r breuddwydiwr, ond yn hytrach bydd y weledigaeth yn gysylltiedig â thŷ ei modryb, felly gall modryb y gweledydd syrthio i gyfres o broblemau megis: salwch ei gŵr neu ei fod yn syrthio i galedi ariannol difrifol, a gall ddioddef o argyfwng yn ymwneud â'i pherthynas Ag ef, ac os gwelodd y breuddwydiwr fod gŵr ei modryb, ar ôl iddo farw, dychwelodd yr ysbryd ato eto a daeth yn ôl yn fyw, yna mae hyn yn arwydd bod trychinebau yn mynd i mewn i dŷ y breuddwydiwr, ond bydd holl aelodau ei thŷ yn dod allan o'r trychinebau hyn heb niwed.
 • Mae crio gŵr y fodryb ym mreuddwyd person yn gyffredinol (dyn neu fenyw) yn arwydd y bydd y breuddwydiwr yn cael ei roi mewn sawl cyfyng-gyngor difrifol. , cymdeithasol.
 • Beth yw'r dehongliad o weld gŵr y fodryb mewn breuddwyd?

 • Beth yw'r dehongliad o weld merch y fodryb mewn breuddwyd i wraig briod?

 • Beth yw’r dehongliad o weld merch y fodryb mewn breuddwyd i fenyw sengl?

 • Beth yw dehongliad cusanu modryb mewn breuddwyd?

 • Beth yw dehongliad breuddwyd am farwolaeth cefnder?

Ffynonellau:-

1- Y llyfr Muntakhab al-Kalam fi Tafsir al-Ahlam, Muhammad Ibn Sirin, argraffiad Dar al-Ma'rifah, Beirut 2000. 2- Y Geiriadur Dehongli Breuddwydion, Ibn Sirin a Sheikh Abd al-Ghani al-Nabulsi, ymchwiliad gan Basil Baridi, rhifyn o Lyfrgell Al-Safaa, Abu Dhabi 2008.

Gadael sylw

ni chyhoeddir eich cyfeiriad e-bost.Nodir meysydd gorfodol gan *


Sylwadau 12 o sylwadau

 • anhysbysanhysbys

  Breuddwydiais fod fy mrawd, fy modryb, fy nghyfnither, a'm cefnder wedi dod o daith ac aros gyda nhw Beth yw'r dehongliad? Boed i Dduw eich gwobrwyo'n dda.

  • MahaMaha

   Efallai ei fod yn rhywbeth yr hoffech ei wireddu neu'n benderfyniad y mae'n rhaid i chi ei wneud

 • Ali KadhimAli Kadhim

  Breuddwydiais fod fy modryb wedi marw a fy mam a minnau yn ei thŷ, ond doedd dim crio, ac roedd fy mam yn gwisgo ac yna deffrais o'r freuddwyd
  Sylwch fod fy modryb yn bresennol, Aisha
  Allwch chi ddehongli fy mreuddwyd, diolch

  • MahaMaha

   Da a chyflawni rhywbeth rydych chi'n ei ddymuno'n fawr

 • TywysogesTywysoges

  Tangnefedd i chwi, mi a welais i mi fyned i mewn i ystafell, ac yr oedd fy modryb ymadawedig yn eistedd yn yr ystafell honno, ac yr oedd merched eraill gyda hi, felly gwenodd arnaf, a gwenais arni, ac es ati a dodi fy pen ar ei glin ac ymestyn a dechreuodd mwytho fy ngwallt yn ysgafn.

  • MahaMaha

   Tangnefedd i chwi a thrugaredd a bendithion Duw
   Duw parod, da a thranc drostynt a'r caledi y byddwch yn ei brofi, ac mae'n rhaid i chi fod yn amyneddgar ac yn erfyn

 • HeloHelo

  Tangnefedd i chi, ferched sengl.Breuddwydiais fy mod yn priodi fy nghyn-gariad, a ninnau'n cael seremoni henna.Roeddem yn hapus iawn.Ei fam oedd yr un oedd yn arfer fy mheintio ar gyfer fy mhenblwydd.Ar ôl hynny , ddaru ni ddim gorffen yr henna.Aethon ni i'r neuadd er mwyn iddyn nhw ddweud gair Trodd allan i fod yn fab i fy nghefnder, a dyma fe'n dechrau bendithio ni, ac ati.Mae hi'n gwisgo ffrog wen.Gwybod hynny Deffrais o'r freuddwyd a chael fy hun yn cardota am faddeuant, ac mae'r boi a minnau'n dal i siarad gyda'n gilydd bob tro fel ffrindiau.Rwy'n gobeithio am esboniad, diolch.

 • Yn enw SaqrYn enw Saqr

  Breuddwydiais fy mod wedi fy ngharchar mewn tŷ, a'r cwbl yn byrth haiarn, a drws mawr pren ynddo Ni welais i nes i ddyn dieithr guro ar y drws. Agorais iddo ac aeth i mewn. cerdded allan o'r drws pren.amser

 • aymanayman

  Priododd fy nghefnder, a gwelais ei mam farw mewn breuddwyd, ac ni wyddai hi am ein priodas, a phan gefais wybod am hynny, roeddwn yn hapus iawn

 • TystTyst

  Tangnefedd, trugaredd a bendithion Duw.
  Breuddwydiais fy mod yn nhy fy modryb.Roedd hi'n drist ac yn bryderus iawn.Dwi ddim yn gwybod pam weles i ein bod yn mynd allan i'w iard ac roedd hi'n cerdded o'm blaen.Yn sydyn aeth rhywun i mewn i mi gymryd mai fy ewythr oedd hi. neu ddyn doeddwn i ddim yn ei adnabod.Roedd fy modryb yn y blaen.Gyda hi, ond dydw i ddim yn gwybod beth mae'n ei ddweud.Cafodd fy modryb ddim adwaith.Roeddwn i'n sgrechian ac yn dweud wrtho am beidio â'i saethu ac yn crio, yna taniodd XNUMX neu XNUMX o ergydion ati Syrthiodd fy modryb o'r ergyd gyntaf, yna saethodd fi â dwy ergyd, ond ni welaf ddim gwaed, nac oddi wrthyf na chan fy modryb, a chyn gynted ag yr aeth y llofrudd ymaith, mi Gwelais fod fy modryb yn fyw a rhedais at ei mab hynaf, yr oedd yn cysgu, a dywedais wrtho, “Y mae rhywun wedi lladd neu wedi ysgaru dy fam.” Ac yr oeddwn yn crio, gan nad oedd yn deffro, gwelaf fy mod mynd allan i chwilio am y llofrudd oherwydd roeddwn i'n gwybod bod fy modryb yn ddyledus ychydig bach o arian ganddo ac nid oedd ganddi'r gallu i'w ddychwelyd, ond pan es i allan roedd y lle y tu allan yn hardd iawn a'r golau yn uchel a'r roedd coed ym mhobman ac roeddwn i'n cerdded ac yn gwenu ar harddwch yr olygfa yn wahanol i dŷ fy modryb yn dywyll ac yn dywyll, a fy modryb yn drist ac yn isel ei hysbryd.. Rwy'n sengl ac mae fy modryb yn briod.

  • TystTyst

   Dehonglwch fy mreuddwyd os gwelwch yn dda

 • geiriadur marchoggeiriadur marchog

  Breuddwydiodd merch fy modryb lled-ysgaredig fod ei mam ymadawedig wedi rhoi crys gwyn hardd i'm brawd, yna cymerodd pwy bynnag oedd yn bresennol ef, yna cymerodd ef a'i ddychwelyd at fy mrawd, felly fe'i gwisgodd, yna cymerodd ei law a hwy a aethant, gan wybod na welsoch y lle yr aethant iddo
  Gan wybod hefyd fod fy mrawd yn cael ei gystuddio â llygad drwg a chenfigen
  Gobeithiaf y byddwch yn dehongli’r weledigaeth
  Mae'r weledigaeth hon yn tarfu arnom ac yn ofnus